قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

‌قانون انتخابات ریاست جمهوری

اسلامی ایران

‌فصل اول: کلیات

‌ماده 1 – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ

اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد

‌ماده 2 – اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری

تقدیم می‌گردد.

‌ماده 3 – وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری

مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت‌اصول 119 و 131 قانون اساسی

مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده
از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برسان.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 4 – کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست
جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
‌ماده 5 – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور
متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای‌نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت
به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.
‌ماده 6 – سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و
بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و‌بخشدار خواهند بود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

ماده 7 – آیین‌نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب
هیأت وزیران به اجرا می‌گذارد.
‌ماده 8 – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این
نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است.
‌فصل دوم: کیفیت انتخابات
‌ماده 9 – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
‌ماده 10 – مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات
تا روز اخذ رأی جمعاً سی روز خواهد بود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 11 – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او
طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخیر می‌افتد.
‌ماده 12 – انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد.
‌ماده 13 – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید
انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو‌نامزدی که بیشترین آراء را در
مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.
‌ماده 14 – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
‌ماده 15 – چنانچه در هر مورد مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک
نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر
می‌شود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 16 – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت
انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
‌ماده 17 – وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و
امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور‌امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر
خواهد نمود.
‌ماده 18 – وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی
انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم‌خواهد رساند.
‌ماده 19 – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه
شناسنامه خود رأی دهد.
‌تبصره 1 – رأی دهندگان در جبهه‌ها و پادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و
زندانها فقط با ارائه کارت شناسایی مربوط به تأیید مسئول ذیربط در‌محل رأی خواهند
داد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 2 – مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند فقط با کارت تأیید شده
بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.
‌ماده 20 – اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن 10 ساعت
است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.
‌تبصره 1 – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
‌تبصره 2 – اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
‌ماده 21 – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و
نهادهای انقلابی موظفند که حسب در خواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و
بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار
دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد
شد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره – کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و
هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان‌قرار دهند و همچنین
وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار
آنان قرار دهند.
‌ماده 22 – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری
نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام‌و اخذ رأی با اعضاء واحد و
با صندوقهای مجزا برای هر دور انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
‌ماده 23 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی
را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب‌شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و
همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسر یا محلی
صدا و سیما‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 24 – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه
بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها می‌باشند.‌نیروهای نظامی و انتظامی حق
دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
‌ماده 25 – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی
جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء‌مذکور ضمیمه صورت جلسه
خواهد شد:
1 – آراء غیر قابل خواندن.
2 – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
3 – آرایی که دارای نام رأی‌دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
4 – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

5 – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
‌ماده 26 – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء
آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و‌آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه
خواهد شد:
1 – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 – آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
4 – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5 – آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست
آمده باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

6 – آرایی که با شناسنامه غیر جعلی اخذ شده باشد.
7 – آراء تکراری.
8 – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11 – آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
‌تبصره 1 – کل آراء مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا
برگهای تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
‌تبصره 2 – به تعداد آراء زائد مذکور در بند 2 قبل از قرائت آراء از کل برگهای رأی
کسر می‌شود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 27 – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی
برای او محسوب می‌شود.
‌ماده 28 – در صورتی که نام بیش از یک نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامی اضافی از
آخر خوانده نمی‌شود.
‌ماده 29 – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت،
صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌رأی گردد و در صورت
جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم
می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن
آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را
اضافه نمایند باید‌به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 30 – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به
عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
‌ماده 31 – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت
جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان
انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی
اعزام دارد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 32 – پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرایی
شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت کشور و هیأت
مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
‌ماده 33 – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
1 – خرید و فروش رأی.
2 – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
3 – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 – رأی دادن با شناسنامه دیگری.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

6 – رأی دادن بیش از یک بار.
7 – اخلال در امر انتخابات.
8 – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
9 – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
10 – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا
هر فرد دیگر محل صندوق رأی.
12 – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی
از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

13 – باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز
قانونی.
14 – جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه
یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
‌تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک
یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی
انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت
مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 34 – تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن
هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات
معمول می‌دارد.
‌فصل سوم: شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان
‌ماده 35 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – از رجال مذهبی، سیاسی.
2 – ایرانی‌الاصل.
3 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4 – مدیر و مدبر.
5 – دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

6 – مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
‌ماده 36 – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 – ورود به سن 16 – سالگی.
3 – عدم جنون.
‌ماده 37 – اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی
و شورای نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌فصل چهارم: هیأت اجرایی
‌ماده 38 – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار
دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت
اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان یا
نماینده وی و 8 نفر‌از معتمدین تشکیل دهد.
‌تبصره – در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک
نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر‌معتمدین مذکور خواهد بود.
‌ماده 39 – سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو
روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر)
در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، 8 نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به
عنوان معتمدین اصلی و‌پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی
مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 1 – تعداد اعضای هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها
یکسان است.
‌تبصره 2 – معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل
مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالح اثبات‌شده باشد.
‌تبصره 3 – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون
اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحکیم رژیم سابق
و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
‌ماده 40 – هیچ یک از اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت
نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌خویشاوندی نسبی و یا سببی
داشته باشند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌الف – خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی. همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
‌ماده 41 – اعضاء اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام
وظایف قانونی می‌باشند.
‌تبصره 1 – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا دادستان
و یا نماینده وی در جلسات، هیأت اجرایی موظف است‌مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام
اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
‌تبصره 2 – هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء
را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 42 – هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو
جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌هیأت اجرایی خودداری نمایند
یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به
جای آنان به ترتیب تعداد رأی از‌معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت
به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل
نگردد،‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 43 – هیأت اجرایی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و
تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رییس هیأت
به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.
‌ماده 44 – جلسات هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت
یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد‌دارد.
‌ماده 45 – هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی
و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب
ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی
تاریخ برگزاری انتخابات،‌ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و
مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت
روز تقلیل می‌یابد.
‌ماده 46 – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به
وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیله وزارت کشور هیأت مرکزی
نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.
‌ماده 47 – هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه
ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند
انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 1 – اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب
رییس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی‌اتخاذ نمانید که یک روز قبل
از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
‌تبصره 2 – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است
مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت
حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه
ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه
شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به
نحوی‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و
تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 3 – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.
‌ماده 48 – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از
شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
‌ماده 49 – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.
‌ماده 50 – هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق
صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ
رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در
صورتی که لازم بداند‌نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی
اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین‌نماینده‌ای
از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید
و تأیید نمایند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 51 – رییس هیأت اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رأی و صورت جلسه شعب
ثبت نام و اخذ رأی نتیجه انتخابات بخش را ضمن‌ارسال صندوقهای اخذ رأی و صورت جلسه
مربوطه به هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رییس هیأت اجرایی شهرستان بلافاصله
پس از دریافت‌نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت
کشور گزارش می‌نماید.
‌ماده 52 – هر گاه اعضای بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت
آراء و تکمیل صورت‌جلسه خودداری نمایند هیأت اجرایی‌ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت
آراء و تکمیل صورت‌جلسه شعبه مزبور قدام خواهد کرد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 53 – در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور
هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و‌یا سرکنسول و یا عالیترین مقام
نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا
نمایندگی سیاسی و پنج نفر از‌ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به
انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
‌ماده 54 – هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را
صورت جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین‌مقام نمایندگی سیاسی موظف
است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه
به وزارت کشور اعلام دارد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌فصل پنجم: اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
‌ماده 55 – داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که رسماً معرفی
شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور
مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ فتوکپی کلیه
اوراق شناسنامه و دوازده قطعه عکس4×6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند
به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
‌ماده 56 – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را
به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 57 – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان
رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک‌نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال
می‌دارد.
‌تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر
تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.
‌ماده 58 – پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت
کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و‌اعلام عدم صلاحیت وی توسط
شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 59 – کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام
داوطلبی نمایند و یا مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌به شورای نگهبان تقدیم
نمایند.
‌ماده 60 – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای
ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم
سراسر کشور برساند.
‌ماده 61 – در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان
معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای
نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌فصل ششم: تبلیغات
‌ماده 62 – به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات
دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در وزارت کشور و بنا به
دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
‌ماده 63 – اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1 – دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
2 – وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
3 – مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره – شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور
نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
‌ماده 64 – برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.
‌ماده 65 – نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی
آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.
‌ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده
کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 66 – فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی
آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
‌ماده 67 – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء
مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ مرحله دوم ادامه‌خواهد یافت.
ماده 68 – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا
علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌هر وسیله دیگری که جنبه
رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و
سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و
نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در
اختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 1 – مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد
مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.
‌تبصره 2 – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت
خود حق ندارد له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد
بدهند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 69 – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم
راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر‌مؤسسات آموزشی دولتی
و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی
متخلفین را جلب و به منظور تعقیب‌قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند.
شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
‌ماده 70 – هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که
در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌پاره و یا محو نماید و
عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 71 – داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ
وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی‌نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات
مجازات خواهند شد.
‌ماده 72 – هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه
ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
‌ماده 73 – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان
انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم‌محسوب می‌شود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 74 – مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی
علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌دال بر انصراف گروه یا
اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18
ساعت پس از انتشار به وسیله‌وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف است
به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن
نشریه‌قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ
نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ‌می‌شود ارسال دارد و آن
نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در
غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق
دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 75 – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی
تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
‌ماده 76 – ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ
درج شده باشد.
‌ماده 77 – مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی
انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست‌رسمی تقاضاکنندگان
جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره – وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه‌های
کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده26 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه
و گراورسازی مصوب 1358.12.27 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
‌فصل هفتم: شکایت و نحوه رسیدگی
‌ماده 78 – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های
گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
‌ماده 79 – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت
کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم
خواهد رساند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 80 – هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز
پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را‌بپذیرند و ظرف 24 ساعت در
جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی
نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
‌تبصره 1 – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف
سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین‌شورای نگهبان یا دبیرخانه
این شورا نیز تسلیم دارند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌تبصره 2- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام
خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را
داشته باشد.
‌تبصره 3 – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را
متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌و پیگیری است.
‌تبصره 4 – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
‌تبصره 5 – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.
‌ماده 81 – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می‌شود مانع از
ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد‌بررسی قرار خواهد گرفت.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 82 – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور
انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با
تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.
‌ماده 83 – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را
به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.
‌فصل هشتم: مجازات
‌ماده 84 – مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم
می‌گردد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و
محاربه صدق می‌کند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 85 – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند
17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتکب سندی هم در این باره جعل
نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت
انتخابات باشد و‌مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم
بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
‌ماده 86 – مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی
خواهد بود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 87 – اعضاء اداری هیأت اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال،
دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده47 این قانون به
مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند
شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا‌دو نوبت انتخابات از عضویت. هیأتهای اجرایی و
نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 88 – متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و
تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از‌نامزدهای
انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه
حبس محکوم خواهند شد.
‌ماده 89 – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء
اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌مندرج در ماده 69
استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند.
و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه
شلاق محکوم می‌گردند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 90 – مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره
می‌باشد.
‌ماده 91 – مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و
نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌در‌صورتی که نویسنده مشخص
نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال
فوق را مرتکب شود به‌مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌ماده 92 – مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان
مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد
بود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌ماده 93 – در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای
نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی‌کامل را حفظ نمایند و ابراز
جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
‌تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش
ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
‌ماده 94 – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد
می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌دیگری که در قانون
تعزیرات آمده است محکوم نماید.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس با تغییرات :

‌قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم
تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منع : rc.majlis.ir

سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/قانون انتخابات رياست …

_ قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري …

متن كامل قانون انتخابات رياست جمهوري – عصر ایران

› صفحه نخست › سیاسی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ – فارس: باهدف آشنايي با قوانين مرتبط با انتخابات رياست جمهوري، متن كامل قانون انتخابات رياست جمهوري در ادامه آمده است. * فصل اول – كليات.

[DOC]قوانين انتخابات رياست جمهوري

ماده 3- وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی مراتب …

مرکز پژوهشها – قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

› سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
مسیر شما : سـامانه قوانین › قوانین و مقررات › قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی … ‌ماده 5 – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور
وزارت کشور-پورتال وزارت کشور-

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

…/قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-اسلامی-ایران
فهرست در یک نگاه: قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات. به انضمام: قانون نظارت شورای نگهبان بر …

متن کامل قانون – سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران

ماده۳ـ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم (۱۳۱) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم …

الف – متن کامل قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ – رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. …

رئیس جمهوری ایران چگونه انتخاب می‌شود؟ – BBC Persian

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ – برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران با وزارت کشور است و شورای نگهبان قانون اساسی، بر آن نظارت می‌کند. به گفته وزارت کشور حدود ۵۵ میلیون …

[PDF]قانون انتخابات ریاست جمهوری

۴ تیر ۱۳۶۴ – ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. » ﻣﺼﻮب. 5/4/. 1364. ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي. ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. 1. دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻔﯿـﺬ …

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

/انتخابات_ریاست‌جمهوری_ایران_(۱۳۹۶)
بر پایه مادهٔ ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور موظف است دست‌کم پنج ماه پیش از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری (۱۲ اسفند) مقدمات اجرای انتخابات را فراهم …

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انتخابات_ریاست‌جمهوری_ایران_(۱۳۹۲)
رفتن به ۱.۲ اصلاح قانون انتخاباتمجری انتخابات طبق قانون وزارت کشور (دولت) است و دربارهٔ … اصلاح و بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

/انتخابات_ریاست‌جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
رفتن به ۲.۱ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و سن رای‌دهندگان – مطابق این قانون که در غالب دو تبصره به مادهٔ ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری کنونی الحاق …

[PDF]ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري The Executive B – Iran …

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. The Executive By-law of the Presidential Electoral Law. ﻣﺎدﻩ. 1. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در اﺟﺮاي ﻣﺎدﻩ. 8. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ.

نوبت شما: شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران …

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ – ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران از روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین شروع می‌شود و تا روز شنبه مورخ ۲۶ فروردین ادامه خواهد داشت.

انتخابات روز جمعه؛ آنچه باید بدانید – BBC Persian

۵ روز پیش – دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، و روز جمعه برگزار می‌شود. … طبق قانون، کسانی که داخل ایران رای می‌دهند، فقط باید با شناسنامه رای بدهند و البته …

فارس منتشر کرد متن کامل قانون اصلاح شده انتخابات ریاست …

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ – خبرگزاری فارس: رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد …

/قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-درباره-تبلیغات-پیش-از-موعد-نامزدها
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ – یک وکیل دادگستری گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه تبلیغات غیررسمی و پیش از موعد نامزها و طرفداران آنها ساکت است.

آرای باطله انتخابات ریاست جمهوری ایران چرا باطله اعلام شدند؟ …

۵ ساعت پیش – بر اساس ماده های 25 و 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و …

انتخابات ریاست جمهوری با قانونی بی نهایت کامل/ حضور …

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ – به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت؛ بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران،‌نمایندگان نامزدهای تائید صلاحیت شده در انتخابات ریاست …

پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۱۳۹۶ – FIDH.org

/منطقه/آسیا/ایران/پرسش-و-پاسخ-انتخابات-ریاست-جمهوری-در
۴ روز پیش – ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده تبعیض‌آمیز و با موازین بین‌المللی انتخابات ناسازگار است.

انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه – خبرگزاری …

7/انتخابات-ریاست-جمهوری-در-قانون-اساسی-فرانسه
براساس اولین قانون اساسی جمهوری پنجم مصوب 4 اکتبر 1958 دوره ریاست جمهوری 7 سال در نظر گرفته بود و رئیس جمهور توسط کالج انتخاباتی متشکل از اعضای پارلمان …

مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می‌دهد – YJC

› سیاسی › مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چنانچه دولت لایحه جامع انتخابات را ارائه ندهد نمایندگان مجلس براساس طرحی تغییر قانون …

انتقاد علم‌الهدی از قانون انتخابات ریاست جمهوری – رویداد۲۴

/انتقاد-علم‌الهدی-از-قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری
خطیب نماز جمعه مشهد بر لزوم بازنگری در قوانین ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری تأکید و خاطرنشان کرد: آیا برای مدیریت چنین نظامی، از آقا پسر ۱۸ ساله تا خانم و پیرزن …

[PDF]آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري آﻳﻴﻦ ﻧ

ن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي. ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. ﻣﺎده. 1.

خبرگزاری تسنیم – قانون انتخابات ریاست جمهوری نیازمند …

./قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-نیازمند-بازنگری-اس…
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: قانون انتخابات باید بررسی و اصلاح شود، در قانون اساسی شرایط رئیس جمهور دقیق و زیبا توصیف شده اما شرایط کسی …

[DOC]کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس …

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۲ آذرماه، به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون …

PressTV-جدول زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – جدول زمانی دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران … طبق قانون، تمامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در این روز رسماً به تبلیغات خود پایان می‌دهند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری در بحث ثبت‌نام ضعف جدی دارد | …

-قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-در-بحث-ثبت-نام-ضعف-جدی-دا…
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ – عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم آسیب‌شناسی قانون انتخابات تاکید کرد و گفت: شرایط نشان داد قانون انتخابات ریاست …

قانون انتخابات ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی

۵ خرداد ۱۳۹۵ – 1- قانون اصلاح ماده(37) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – مصوب 25/8/1365. 2- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات – مصوب 6/5/1370.

مصادیق مجرمانه در فضای مجازی در ارتباط با انتخابات ریاست …

(بند 7 ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري و بند 5 ماده 6 و 255 قانون مطبوعات); تشويش اذهان عمومي، سياه نمايي و بيان مطالب خلاف واقع عليه کشور، ايجاد اختلافات مابين …

مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و …

/مهلت-قانونی-تبلیغات-کاندیداهای-انتخابات-ریاست‌جمهوری-و-…

۴ روز پیش – مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رای گیری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *